Vanliga tyska grammatikfel för engelsktalande

Tysk grammatik kan vara en utmaning för engelsktalande som lär sig språket. De båda språken har vissa likheter, men det finns också viktiga skillnader som kan leda till fel. I den här artikeln går vi igenom några vanliga tyska grammatikfel som görs av engelsktalande, tillsammans med exempel som hjälper till att klargöra dessa frågor.

 

Fel i ordföljden

På tyska kan ordföljden skilja sig avsevärt från engelska. Ett vanligt misstag är att placera verbet i slutet av en sats istället för på andra plats i huvudsatser.

Exempel:

 • Engelska: “I go tomorrow to the cinema.”
 • Felaktig tyska: “Ich gehe morgen ins Kino.”
 • Korrekt tyska: “Morgen gehe ich ins Kino.”

 

Fel i negationen

Negation på tyska innebär att man använder ordet “nicht” (inte) eller andra negationsord som “kein” (ingen) korrekt. Engelsktalande har ofta problem med var dessa ord ska placeras i en mening.

Exempel:

 • Engelska: “I don’t speak German.”
 • Felaktig tyska: “Ich spreche nicht Deutsch.”
 • Korrekt tyska: “Ich spreche kein Deutsch.”

 

Genus och artiklar

Tyska substantiv har grammatiskt genus (masculine, feminine, neuter), som bestämmer de artiklar som används (der, die, das). Engelsktalande har ofta svårt att komma ihåg vilket genus varje substantiv har.

Exempel:

 • Engelska: “The book is interesting.”
 • Felaktig tyska: “Der Buch ist interessant.”
 • Korrekt tyska: “Das Buch ist interessant.”

 

Placering av modala verb

Modala verb i tyskan, t.ex. “können” (kan) eller “müssen” (måste), placeras annorlunda i meningar jämfört med engelska. De kommer ofta före huvudverbet.

Exempel:

 • Engelska: “I can speak German.”
 • Felaktig tyska: “Ich sprechen kann Deutsch.”
 • Korrekt tyska: “Ich kann Deutsch sprechen.”