Plus-que-parfait (förfluten tid på franska)

Det franska språket är känt för sin rika och komplexa grammatik, och en av de tempus som ger språket djup och nyans är “plus-que-parfait” spänd. plus-que-parfait Med tempus kan talare uttrycka handlingar eller händelser som inträffade före en annan tidigare handling, vilket ger ett lager av tidsmässig precision till berättelser eller beskrivningar. I den här artikeln kommer vi att utforska plus-que-parfait tempus, dess bildning och användning i det franska språket.

 

Bildning

The plus-que-parfait bildas med hjälp av hjälpverbet “avoir” eller . “être” i imparfait-tid, följt av det förflutna participet av huvudverbet. Valet mellan “avoir” och “être” som hjälpverb beror på huvudverbet och dess transitivitet. De flesta verb använder “avoir” som hjälpverb i Plus-que-parfaitplus-que-parfait medan en mindre grupp verb, främst relaterade till rörelse och reflexiva handlingar, använder “être.”

Här är ett exempel på bildandet av plus-que-parfait med verbet “parler” (tala) med hjälpverbet “avoir”:

 • J’avais parlé (Jag hade talat)
 • Tu avais parlé (Du hade talat)
 • Il/elle avait parlé (Han/hon hade talat)
 • Nous avions parlé (Vi hade talat)
 • Vous aviez parlé (Du hade talat)
 • Ils/elles avaient parlé (De hade talat)

Och här är ett exempel med verbet “aller” (att gå) med hjälpverbet “être”:

 • J’étais allé(e) (Jag hade gått)
 • Tu étais allé(e) (Du hade gått)
 • Il/elle était allé(e) (Han/hon hade gått)
 • Nous étions allé(e)s (Vi hade gått)
 • Vous étiez allé(e)(s) (Du hade gått)
 • Ils/elles étaient allé(e)s (De hade gått)

 

Användning

The plus-que-parfait används för att beskriva en handling som redan har ägt rum i det förflutna före en annan handling eller händelse i det förflutna. Det betonar att handlingen är avslutad eller tidigare. Ofta används det i kombination med passé composé tempus eller ett annat förflutet tempus för att ge en djupare förståelse för händelseförloppet.

Till exempel:

 • “Quand je suis arrivé à la gare, le train était déjà parti.” (När jag kom till stationen hade tåget redan gått.)

I den här meningen är det plus-que-parfait spänningar (était parti) används för att visa att tåget redan hade avgått innan berättaren anlände, vilket understryker händelseförloppet.

The plus-que-parfait tempus används också i rapporterat tal när det rapporterade talet i sig självt ligger i det förflutna. Till exempel:

 • “Il m’a dit qu’il avait déjà vu ce film.” (Han berättade att han redan hade sett filmen.)

I det här exemplet är plus-que-parfait spänningar (avait déjà vu) används för att förmedla att det att se filmen har ägt rum före rapporteringsögonblicket.

Dessutom har plus-que-parfait kan användas i villkorliga meningar (si klausuler) för att uttrycka en hypotetisk situation i det förflutna:

 • “Si j’avais étudié plus, j’aurais réussi l’examen.” (Om jag hade studerat mer hade jag klarat provet.)

I den här meningen är det plus-que-parfait spänningar (avais étudié) används i villkorssatsen för att ange ett tidigare tillstånd som inte inträffade, och dess konsekvens uttrycks med konditionaltiden. (aurais réussi).

 

10 exempel

Här är 10 fraser där den franska grammatikens tempus “plus-que-parfait” används:

 1. J’avais déjà mangé quand ils sont arrivés. (Jag hade redan ätit när de kom.)
 2. Elle avait étudié avant l’examen. (Hon hade studerat före provet.)
 3. Nous avions vu ce film auparavant. (Vi hade sett den här filmen tidigare.)
 4. Tu avais déjà fini ton travail quand je suis rentré. (Du hade redan avslutat ditt arbete när jag kom hem.)
 5. Ils avaient déjà réservé leurs billets d’avion. (De hade redan bokat sina flygbiljetter.)
 6. Avant de partir, j’avais préparé mes bagages. (Innan jag åkte hade jag packat mina väskor.)
 7. Vous aviez déjà rencontré ce professeur auparavant. (Du har redan träffat den här läraren tidigare.)
 8. Le train était déjà parti quand nous sommes arrivés à la gare. (Tåget hade redan gått när vi kom till stationen.)
 9. Avant de prendre ma décision, j’avais réfléchi longuement. (Innan jag fattade mitt beslut hade jag funderat länge på det.)
 10. Elle avait déjà lu ce livre plusieurs fois. (Hon hade redan läst boken flera gånger.)

 

10 övningar med plus-que-parfait

Här är 10 övningar som fokuserar på den franska grammatikens tempus. “plus-que-parfait”. Kom ihåg att bjuda verben inom parentesen på motsvarande sätt:

 1. Complétez la phrase avec la forme correcte du plus-que-parfait : Avant de partir, ils (préparer) déjà leurs valises.
 2. Transformez la phrase au plus-que-parfait : Elle m’a dit qu’elle (finir) le travail avant midi.
 3. Choisissez la forme correcte du plus-que-parfait : Quand je suis arrivé, ils (déjà partir).
 4. Mettez le verbe entre parenthèses au plus-que-parfait : Nous (visiter) déjà plusieurs musées avant de rentrer chez nous.
 5. Réécrivez la phrase au plus-que-parfait : Il est rentré à la maison après qu’il (faire) ses courses.
 6. Complétez la phrase avec la forme correcte du plus-que-parfait : Quand nous sommes arrivés, la fête (déjà commencer).
 7. Transformez la phrase au plus-que-parfait : J’étais épuisé parce que je (travailler) toute la nuit.
 8. Choisissez la forme correcte du plus-que-parfait : Quand j’ai trouvé mes clés, je (les chercher) pendant une heure.
 9. Mettez le verbe entre parenthèses au plus-que-parfait : Tu (déjà finir) ton repas quand j’ai appelé.
 10. Réécrivez la phrase au plus-que-parfait : Avant de tomber malade, il (manger) un repas copieux.