Tyske komparativ- og superlativformer: Adjektiv og adverbialer

På tysk, som i mange andre språk, kan adjektiver og adverb brukes i ulike former for å uttrykke grader av sammenligning. Å forstå hvordan man danner komparativer og superlativer er avgjørende for effektiv kommunikasjon på tysk. La oss se nærmere på komparativ- og superlativformene av adjektiver og adverb på tysk, sammen med eksempler for å illustrere bruken av dem.

 

Komparative former av adjektiver

Når man sammenligner to ting eller personer på tysk, bruker man komparativformen av adjektiver. Komparativ dannes forskjellig avhengig av om adjektivet er et svakt eller sterkt adjektiv.

Svake adjektiver

Svake adjektiv er adjektiv som allerede har en endelse i grunnformen. For å danne komparativ legger du ganske enkelt til “er” til slutten av adjektivet.

Eksempler:

 • alt (gammel) -> älter (eldre)
 • jung (ung) -> jünger (yngre)
 • klein (liten) -> kleiner (mindre)

Sterke adjektiver

Sterke adjektiv er adjektiv som ikke har en endelse i grunnformen. For å danne komparativ legger du til “er” til slutten av adjektivet og legg til en umlaut (¨) til vokalen hvis mulig.

Eksempler:

 • groß (stor) -> größer (større)
 • klug (smart) -> klüger (smartere)
 • schön (vakker) -> schöner (vakrere)

 

Superlativformer av adjektiver

Superlativ brukes når man sammenligner en ting eller person med alle andre i en gruppe. På tysk, i likhet med komparativ, avhenger dannelsen av superlativ også av om adjektivet er svakt eller sterkt.

Svake adjektiver

For å danne superlativ med svake adjektiv legger du til “am” foran adjektivet og “sten” på slutten.

Eksempler:

 • alt (gammel) -> am ältesten (eldst)
 • jung (ung) -> am jüngsten (yngste)
 • klein (liten) -> am kleinsten (minste)

Sterke adjektiver

For sterke adjektiv legger du til “am” foran adjektivet og “sten” på slutten, sammen med en umlaut (¨) om mulig.

Eksempler:

 • groß (stor) -> am größten (størst)
 • klug (smart) -> am klügsten (smartest)
 • schön (vakker) -> am schönsten (vakreste)

 

Komparative former av adverb

Komparative former av adverb brukes for å sammenligne intensiteten eller virkemåten mellom to ting.

Dannelse

På tysk legger man vanligvis til komparativ av adverbialer for å danne “er” til adverbet.

Eksempel:

 • schnell (raskt) -> schneller (raskere)
 • laut (høylytt) -> lauter (høyere)
 • gut (vel) -> besser (bedre)

 

Superlativformer av adverb

Superlativformer av adverb brukes for å beskrive den høyeste graden av intensitet eller handlingsmåte.

Dannelse

For å danne superlativ av adverb, legger du vanligvis til "er" foran adverbet og “sten” på slutten.

Eksempel:

 • schnell (raskt) -> am schnellsten (raskest)
 • laut (høylytt) -> am lautesten (høyest)
 • gut (vel) -> am besten (best)