Hjelpeverb (hjelpeverb)

Hjelpeverb, også kjent som hjelpeverb, spiller en avgjørende rolle når det gjelder å danne setninger og formidle mening. Selv om de ofte blir oversett, er disse små, men mektige ordene avgjørende for å konstruere klare og sammenhengende setninger. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hjelpeverbene, utforske deres funksjoner og forstå hvordan de bidrar til å forbedre kommunikasjonen vår.

 

Hva er hjelpeverb?

Hjelpeverb, eller hjelpeverb, er ord som fungerer ved siden av hovedverbet i en setning for å tilføre mer mening og detaljer. De hjelper til med å formidle tid, stemning, stemme og vektlegging i en setning. På engelsk er de viktigste hjelpeverbene "be", "have" og "do". Disse hjelpeverbene kan videre deles inn i to kategorier: primære hjelpeverb og modale hjelpeverb.

 

Primære hjelpemidler

 1. Be: Dette inkluderer former som "am", "is", "are", "was" og "were". Det brukes til å indikere kontinuerlig eller progressiv tid og passiv.

Et eksempel: Hun synger vakkert. Et eksempel: Boken ble skrevet av forfatteren.

 1. Har: Dette inkluderer former som "har", "har", "hadde". Det brukes til å angi perfektum.

Et eksempel: De har gjort leksene sine. Et eksempel: Hun var ferdig med måltidet sitt.

 1. Do: Dette inkluderer former som "do", "does", "did". Det brukes til å danne spørsmål og negasjoner i enkel nåtid og fortid.

Et eksempel: Liker du sjokolade? Et eksempel: Han var ikke til stede på møtet.

 

Modale hjelpestoffer

Modale hjelpeverb, som "kan", "kunne", "kan", "kan", "kanskje", "skal", "bør", "vil", "ville", "må" og "burde", nyanserer betydningen av hovedverbet ved å uttrykke mulighet, nødvendighet, tillatelse eller plikt.

Eksempel: Du må fullføre oppgaven din i tide. Et eksempel: Hun kan spille piano på en vakker måte.

 

Hjelpeverbenes funksjoner

 1. Uttrykke tid: Hjelpeverb brukes til å angi om en handling foregår i nåtid, fortid eller fremtid. De bidrar til å etablere tidslinjen for en hendelse.

 2. Danne spørsmål og negasjoner: På engelsk er hjelpeverb avgjørende for å konstruere spørsmål og negative setninger. De gir en jevn flyt i samtalen og klar kommunikasjon.

 3. Vektlegging av ideer: Modale hjelpeverb kan understreke sannsynligheten, muligheten, nødvendigheten eller plikten til en handling, noe som gir setninger dybde og spesifisitet.

 4. Uttrykke stemning: Hjelpeverb er avgjørende for å formidle stemningen i en setning, enten det er et utsagn, en kommando, en anmodning eller et forslag.

 

Liste over eksempler på hjelpeverb

Her er en liste over eksempler på hjelpeverb (auxiliary verbs) på engelsk:

1. Være (primære hjelpeverb):

 • er
 • er
 • er
 • var
 • var
 • å være
 • vært

 

2. Ha (primære hjelpeverb):

 • har
 • har
 • hadde
 • å ha

 

3. Gjøre (primære hjelpeverb):

 • gjøre
 • gjør
 • gjorde
 • gjør

 

4. Modale hjelpeverb:

 • kan
 • kunne
 • kan
 • kanskje
 • skal
 • bør
 • vilje
 • ville
 • burde

Disse hjelpeverbene spiller ulike roller i setningsdannelsen, og angir tid, stemning, stemme og betoning, som forklart i forrige artikkel.