Saksan alisteiset lausekkeet: Suhteellinen, ajallinen ja syy-seuraussuhde.

Saksankielisillä sivulauseilla on tärkeä rooli monimutkaisten lauseiden rakentamisessa, lisätietojen antamisessa ja lauseen eri osien välisten suhteiden osoittamisessa. Näistä lauseista suhteelliset, temporaaliset ja kausaalilausekkeet ovat merkittäviä. Tutustutaanpa kuhunkin näistä tyypeistä esimerkkien avulla.

 

Suhteelliset lausekkeet

Saksan kielessä relatiivilausekkeet antavat lisätietoa päälauseessa olevasta substantiivista tai pronominista. Ne johdetaan relatiivipronominilla, kuten esimerkiksi “der”, “die”, “das”, “welcher”, “welche”, “welches”, ja muita. Tässä on esimerkki:

  • Das Buch, das ich lese, ist sehr interessant. (Kirja, jota luen, on hyvin mielenkiintoinen.)

Tässä esimerkissä, “das ich lese” on suhteellinen lauseke, joka antaa lisätietoja “das Buch”.

 

Ajalliset lausekkeet

Saksan kielen aikalauseet ilmaisevat aikasuhteita, ja ne johdetaan alistavilla konjunktioilla, kuten esim. “wenn” (kun), “bevor” (ennen), “nachdem” (jälkikäteen) ja muut. Tässä on esimerkki:

  • Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. (Kun sataa, pysyn kotona.)

Täällä, “wenn es regnet” toimii temporaalilausekkeena, joka ilmaisee, missä tilanteessa päälause esiintyy.

 

Syy-yhteyslausekkeet

Saksan kielessä kausaalilausekkeet ilmaisevat päälausekkeessa olevan toiminnan syyn tai syyn. Ne johdetaan alistavilla konjunktioilla, kuten esim. “weil” (koska), “da” (koska), “denn” (for), muun muassa. Tässä on esimerkki:

  • Ich gehe nicht ins Kino, weil ich müde bin. (En mene elokuviin, koska olen väsynyt.)

Tässä lauseessa, “weil ich müde bin” toimii kausaalilausekkeena, joka selittää syyn sille, miksi elokuviin ei mennä.