Utvidelse av tyske setninger: Bruk av bisetninger og relative pronomener

Tyskelever støter ofte på utfordringen med å konstruere komplekse setninger. En effektiv måte å forbedre setningsstrukturen på er å inkorporere underordnede ledd og relativpronomen. Disse elementene gir setningene dybde og spesifisitet, og gjør det mulig å uttrykke seg mer nyansert. La oss se nærmere på hvordan de fungerer og hvordan de kan brukes på en effektiv måte.

 

Underordnede setninger

Underordnede leddsetninger, også kjent som bisetninger, gir tilleggsinformasjon i en setning. De kan ikke stå alene som fullstendige setninger og innledes med underordnende konjunksjoner. På tysk er vanlige underordnende konjunksjoner “weil” (fordi), “obwohl” (selv om), og “wenn” (hvis/når), blant andre.

Eksempler på underordnede setninger:

  • Hovedparagraf: Ich gehe ins Kino. (Jeg skal på kino.)
  • Underordnet setning: …weil ich einen Film sehen möchte. (...fordi jeg vil se en film.)

I dette eksempelet er den underordnede setningen “weil ich einen Film sehen möchte” (fordi jeg vil se en film) forklarer årsaken til handlingen som uttrykkes i hovedsetningen.

 

Relative pronomen

Relativpronomen knytter en bisetning til en hovedsetning ved å referere til et substantiv eller pronomen i hovedsetningen. De erstatter substantivet eller pronomenet i bisetningen og bidrar til å knytte de to setningene sammen på en smidig måte. På tysk er vanlige relative pronomen blant annet “der” (hvem, hvilken, at), “die” (hvem, hvilken, at), og “das” (hvilket, det), blant andre.

Eksempler på relativpronomen:

  • Hovedparagraf: Das ist der Mann. (Det er mannen.)
  • Underordnet setning: …der gestern gekommen ist. (...som kom i går.)

Her brukes det relative pronomenet “der” refererer tilbake til “Mann” (mann) i hovedsetningen og introduserer tilleggsinformasjon om mannen.

 

Kombinasjon av bisetninger og relativpronomen

For å skape komplekse setninger på tysk kan man kombinere underordnede setninger med relativpronomen. Dette gjør det mulig å uttrykke flere ideer i én enkelt setning, noe som gir klarhet og sammenheng.

Eksempler på kombinerte bisetninger og relativpronomen:

  • Hovedparagraf: Ich habe den Brief erhalten. (Jeg mottok brevet.)

  • Underordnet paragraf 1: …den du geschickt hast. (...som du sendte.)

  • Underordnet paragraf 2: …weil ich lange darauf gewartet habe. (...fordi jeg har ventet lenge på det.)

  • Kombinert setning: Ich habe den Brief erhalten, den du geschickt hast, weil ich lange darauf gewartet habe. (Jeg fikk brevet som du sendte, fordi jeg ventet lenge på det).

I denne kombinerte setningen er det relative pronomenet “den” knytter hovedsetningen til den første underordnede setningen, mens den underordnende konjunksjonen “weil” introduserer den andre underordnede setningen.